Jaduwal Kuliah

 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS AGAMA ISLAM JADWAL KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2015/2016 Jurusan/PS : Syari’ah/Ahwal Al-Syakhsiyyah   Semester I   HARI JAM MATA KULIAH SKS/JS DOSEN PEMBINA NIDN RUANG Diatur Se...

Detail
about

Pendaftaran Anggota

 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

JADWAL KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2015/2016

Jurusan/PS : Syari’ah/Ahwal Al-Syakhsiyyah

 

Semester I

 

HARI

JAM

MATA KULIAH

SKS/JS

DOSEN PEMBINA

NIDN

RUANG

Diatur Sendiri

Bahasa Arab

3/16

Tim Lab. Bahasa Arab

 

LBA

Senin

7,8

Sejarah Peradaban Islam

2

Drs. Moh. Nurhakim, M.Ag

0701056701

515

11,12

Pengantar Ilmu Hukum

3/4

Mokh. Najih, SH, MH

 

515

Selasa

9,10

Ilmu kealaman Dasar

2

Drs. Agus Purwadi, M. Si

 

Masjid 2 Lt.2

13,14

Desain Web & Grafis untuk Studi Islam

2

Hikmatullah, M. Pd

 

5.15

Rabu

7,8

Ilmu Negara

2

Bayu Dwiwidi Djatmiko, M. Hum

0011106402

515

11,12

Pengantar Ilmu Hukum

3/4

Mokh. Najih, SH, MH

 

515

Kamis

7,8,9,10

Pengantar Tata Hk. Indonesia

3/4

Mariadi, SH., MH

 

5.15

Jumat

7,8

Sejarah Perkembangan Hk. Islam

2

Idaul Hasanah, S.HI.,M.HI.

 

MT.

Jumlah

19/32

     

 

Semester III

 

HARI

JAM

MATA KULIAH

SKS/JS

DOSEN PEMBINA

NIDN

RUANG

 

Senin

1,2,3,4

Hadist Ahkam I (kelas B)*

3/4

Drs. Muh. Munir. MA

0715115301

515

9,10

Pendidikan kewarganegaraan

2

Yeni Oktarina, M. Pd

 

Masjid 1 Lt.2

13,14

Hukum dagang

2

Erna Widyastutik, SH, M. Kn

 

515

Selasa

1,2,

Fiqh Mawaris*

3/4

Dra.Sunkanah, SH, MH

0707064401

515

3,4

Fiqh Mawaris

 

515

5,6

Tafsir Ahkam I (kelas A)*

3/4

Syekh Abdullah Al-Ja’dani

 

515

7,8

Tafsir Ahkam I (kelas A)

 

515

9,10

Listening

2

Tim. LC

 

Masjid 3 Lt.2

Rabu

 

1,2

Qira’atul Kutub I (Kls A)

2

Drs. Abd. Haris, MA

0717046701

515

3,4

Tafsir Ahkam I(Kls B)*

3/4

Drs. Syamsurizal Y

0712125601

515

9,10

Tafsir Ahkam I (B)

3/4

Drs. Syamsurizal Y

0712125601

515

13,14

Qawaid Fiqh

2

M. Arif Zuhri, LC, M. HI

 

515

Kamis

1,2

Qira’atul Kutub I (Kls B)

2

Drs. Abd. Haris, MA

0717046701

515

9,10

Reading

2

M. Arif Zuhri, LC, M. HI

 

Masjid 2 Lt.2

13,14

Fiqih Manajemen Haji & Zakat

2

Amsiyono, M.Sy

 

5.15

Jum’at

1,2

Speaking

2

TIM LC

 

Masjid 3 Lt.2

3,4

Ushul Fiqh

2

M. Taufiq, M. Pd

 

5.15

7,8

Hadist Ahkam Kelas (A)*

3/4

Syekh  Abdullah Ja’dani

 

Masjid 1 Lt.2

Jumlah

19/32

 

 

 


 

Semester V

 

HARI

JAM

MATA KULIAH

SKS/JS

DOSEN PEMBINA

NIDN

RUANG

Senin

9,10

Hukum Perlindungan Anak Perempuan

2

Setyawan NDS, S.H., M.H

 

5.15

Selasa

11,12

Ilmu Tasawwuf

2

Drs. Fathor Rahim, M.Ag

0726076002

515

Rabu

5,6

Ilmu Falaq*

3/4

Drs. Muh. Sarif, M. Ag

0712046701

5.15

9,10,11,12

Hukum Acara Perdata*

3/4

Hermin Wulandari, SH, SHI

0712046701

Masjid 1 Lt.2

 

Kamis

3,4

Hukum Adat

2

Sugiatminingsih, SH, MH

 

5.15

11,12

Hukum Ekonomi Islam

2

Azhar Muttaqin, M.Ag

0710037601

515

13,14

Filsafat Hukum Islam

2

Pradana Boy ZTF, MA (AS)

 

MT

Jum’at

1,2

Ilmu Falaq

3/4

Drs. Muh. Sarif. M.Ag.

0712046701

5.15

11,12

Advokatur

2

Candra Hadi Kusuma, SH, MH

 

5.15

13,14

Kemuhammadiyahan

2

Drs. Faridi, M.Si.

0729126402

5.15

Sabtu

1,2

Sosiologi Keluarga

2

Prof. Dr. H. Ishomuddin, M. Si

 

MT

Jumlah

22

 

 

 

 

 

Semester VII

 

HARI

JAM

MATA KULIAH

SKS/JS

DOSEN PEMBINA

NIDN

RUANG

Senin

5,6

Hk. Hibah, Wasiat & Wakaf

2

Drs. Muh. Sarif, M.Ag

0712046701

5.15

13,14

Fiqh Mu’asirah

2

Ahda Bina Afianto, M.HI

0705037702

5.03

Kamis

5,6

Manhaj Tarjih

2

Drs. Moh. Nurhakim, M.Ag

0701056701

515

7,8

Perbandingan Metodologi Hukum Islam

2

Pradana Boy, ZTF, MA (AS)

 

Masjid 1 Lt.2

Jum’at

7,8

Etika Profesi Hukum

2

Soehartono Soemarto, SH, MH

 

5.15

9,10

Parenting

2

Idaul Hasanah, M.HI

 

507

12,13,14

Hukum Internasional

3/3

Cekli Setya Ptatiwi

 

5.07

Sabtu

1,2

Psikologi Keluarga

2

Siti Fatimah, S. Ag, M. Si

 

515

Jumlah

17

 

 

 

 

 

Keterangan:

        *MK Berpraktikum

 

 

 

 

                                                                                                                                Malang, 27 Juli 2015

                                                                                                                                                Dekan FAI,

 

 

 

 

                                                                                                                                Drs. Faridi, M. Si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shared:

Pendaftaran Anggota